DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Av.İrfan SÖNMEZ
Av.İrfan SÖNMEZ
Giriş Tarihi : 05-06-2021 20:48

DÜNÜN FIKHI BUGÜNÜN SİYASETİ

İslam siyaset fıkhını -fitne korkusu- oluşturmuştur. Kuran, fitnenin katilden ağır bir suç olduğunu söyler. Ama fitne korkusu ile de İslam'ın değer ölçülerinden taviz verilmesini gerektiren bir ölçü ortaya koymaz. Zira, bir defa korku tavizin haklı bir gerekçesi haline gelince, orada din diye bir şey kalmaz, her şeyden vazgeçilebilir.

Nitekim öyle de olmuştur.

İslam, bir devlet modeli önermemiştir. Bunu zamana, şartlara toplumların kültürel durumlarına ve ihtiyaçlarına bırakmıştır. Toplumsal değişimi görerek, yönetim meselesinin ucunu açık bırakmıştır. Ancak bu İslam'ın siyasete dönük ilkeleri olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine devlet modelini toplumlara bırakmakla birlikte yönetime kılavuz olacak temel ilkeleri vazetmiştir.

Adalet, ehliyet, istişare, biat(seçim), ahlaklı yönetim, din ve vicdan hürriyeti bu ilkelerin bazılarıdır. Bu ilkelerin nasıl sağlanacağını ise insanlara, yanı bize bırakmıştır. İslam hukukçularının görevi bu ilkelerden hareketle bir siyaset/yönetim/kamu hukuku oluşturmak iken, sadece fitne korkusundan hareketle bu temel ölçüleri ıskalayan bir tutum izlemişlerdir.

Fitne korkusu, ahlakı, adaleti, istişareyi, seçimi, yönetimde ehliyeti unutturmuş, kişi(sultan/emir) odaklı bir siyaset anlayışının İslam dünyasını esir almasına neden olmuştur. Üstelik fitne korkusu ile İslam'ın yönetime yönelik ilkelerinden taviz vermek fitneyi engellememiş, daha büyük bedeller ödenmesinin zemini, olmuştur.

Fitne korkusu, iktidarın her şekilde ele geçirilmesi ve elde tutulmasını meşrulaştırdığı için, kanlı ihtilallerin yolu açılmış, arkasında yeterli gücü bulan her muhteris bunu devleti ele geçirmek için kullanmıştır. Neticede, fitne korkusuna feda edilen İslami ölçülerin bedeli, yüz binlerin kanı ve gerçekte asırlara yayılacak fitne ateşinin tutuşturulması olmuştur.

Ancak tek bedel bu değildir, İslam dünyası iktidarını kaybetmek istemeyen ceberut yönetimlerin baskısı altında bütün yaratıcılığını yitirmiş, İslam’la hayat arasındaki mesafe her geçen gün açılmış, kurulu düzen meşrulaştırılırken, İslam(fıkhı) yaşanan hayat karşısında -eskimiş, toplumsal sorunlara cevap verme kapasitesini- yitirmiş bir mevkiye itilmiştir.

Rıdvan Es-Seyyid bu gerçeğe işaret ederken,"İslam'ın erken dönemlerinden itibaren siyasi otoritenin meşruiyeti ile toplumun bütünlüğü ilkeleri birbirinden ayrılıp, meşruiyetin kaybedilmesi pahasına toplumsal birliğin gerçekleştirilmeye çalışılmasının, sonunda meşruiyetle birlikte toplumsal birliğin de kaybedilmesine sebep olduğunu" söyler.

Onun için İslam siyaset fıkhı, İslami ölçüler üzerinden oluşturulmuş bir fıkıh disiplini olarak değil, bir ayak uydurma, cevaz verme fıkhı olarak görülür. Kaynağı İslam'dan çok, parçalanma korkusu ve müstebitlere yaranma arzusudur.

İslam dünyasında bölünme korkusu nasıl baskıcı, otoriter, ceberut yönetimlere çanak tutmuşsa, bugün de -beka sorunu- üzerinden aynı fıkhi gelenek sürdürülmeye çalışılmaktadır. Dün fitne ile korkutulan toplum, bugün de onun bir versiyonu olan beka korkusu ile her türlü dayatmaya razı edilmeye çalışılmaktadır. Her iki tavrın da meşruiyetini İslam'la gerekçelendirmeye çalışmasına rağmen, İslam'la alakası yoktur. Zira korku perdesi altında aslında -yönetenlerin- saltanatı için feda edilen İslam'dır.

Dönemsel şart ve korkuların ürünü olarak ortaya çıkan bu ayak uydurma fıkhı sonraki dönemlerde de -din gibi- taklit edilmiş, sorgulanmadan bugüne kadar gelmiştir. Hala günümüz siyasetine din penceresi adı altında bu fıkıh perspektifi ile bakılmaktadır. Muhammed İkbal bu gerçeğe ve İslam dünyasındaki geri kalmışlığa işaret etmek için: Müslümanlar siyasetlerine putçuluğu karıştırdılar ve bu hale geldiler", der. Putçuluk, bir heykele uluhiyet isnat edip ona tapınmak değil, geçmişin şartlarından neşet eden fıkha, fıkıhçılara (düşüncelere, fikirlere, içtihatlara) dünya hala oradaymışçasına din gibi bağlanıp, değişen ihtiyaçların değişen çözümler gerektireceğini görmemektir. Bu, geçmişin bugünü esir alması, hayatın hep aynı noktada donup kaldığının kabul etmesidir.

Halbuki yapılması gereken, İslam'ın yönetim için ön gördüğü adalet, ehliyet, meşveret, din ve vicdan hürriyeti, ahlaklı yönetim ve seçim gibi ilkeleri -günümüzün- idraki ile anlayıp, yeni bir siyaset/kamu hukuku geliştirmektir. Bunun için Müslümanların da, insanlığın da yeterli birikim ve tecrübe vardır. Mesela, adaletin sağlanması için, yargının bağımsız ve yansız olması gerektiği insanlığın acı tecrübeler sonucu vardığı bir sonuçtur. Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı prensibi bu tecrübeden doğmuştur.Sanıldığı gibi bu Batı tecrübesinin bir ürünü değil,tüm insanlığa ait birikimin bir sonucudur. Montesquieu, Kanunların Ruhu'nu yazarken yaşadığı tarihe kadar sadece Batı'nın değil, ulaşabildiği bütün yönetim biçimlerini inceleyerek eserini yazmıştır.

Liyakat/ehliyet için bugün işe alımlarda sınav, öz geçmiş, eğitim durumu ve çeşitli referanslar, mülakat gibi prensipler aranmaktadır.İslam hukukçuları bu kıstaslara rağmen ehil olmayanların devlet kademelerini doldurduğunu görerek yeni ölçütler getirebilirler.

Biat, bugün seçim olarak mütalaa edilmektedir. Geçmişte birkaç bin nüfuslu şehirlerde yüz yüze biat mümkündü. Bugün milyonluk şehirlerde bunun yolu seçimdir.Vatandaş istediğini seçer, seçilen kendi seçtiği olmasa bile seçilenin meşruiyetini kabul eder.Siyaset fıkhı bundan sonrasını o ülkenin kültürüne, sosyolojisine bakarak belirler veya ona bırakır. Çünkü dinle çatışmadığı müddetçe kültürel olan da dine uygundur. Seçilen yönetimin kaç yıl görev yapacağı, hangi şartlarda azledileceği,bakanlıkların sayısı, kapsama alanı,seçim aralıkları şunlar bunlar artık dinin konusu değil, toplumsal ihtiyaçların konusudur. Bunlar fıkıhçılardan çok, toplumun, bilim adamlarının, siyasetçilerin tasarruf alanındadır.Çünkü bazı konular için tarih, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlere başvurmak gerekir.Hal böyle olmasına rağmen her beşeri alan -din adamlarının- konusuymuş gibi yaygın ve yanlış bir anlayış vardır. Bu da -beşeri tecrübe ve akla- bırakılmış bir alan yokmuş gibi bir sonuç doğurmakta, akletmenin, tecessüsün,düşünmenin önünü tıkamakta,düşünme eylemini din adamları ile sınırlamaktadır.İtiraf etmeliyiz ki, bazı din adamları da uzmanlık alanlarını aşan konulara girerek bir nevi din ve düşünme tekeli oluşturmaktadır.Halbuki, Allah Resulü, dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz, demişti.Her alan dinin alanı olmadığı gibi din adamının uzmanlık alanı da değildir.

Ahlaklı yönetim her çağda İslam'ın temel ilkelerinden biri olmuştur. İslam, yönetenlerin de yönetilenlerin de ahlaklı olmasını ister. Yani yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti,yalanı, dolanı yasaklar. Peki bu nasıl uygulanacaktır? Yasak demek, yahut bunu kişilerin vicdanına bırakmakla meselenin hallolmadığı görülmektedir. İnsanlık bunun için demokrasiyi, şeffaflığı, hesap verilebilirliği getirmiştir.Demokrasi aynı zamanda din ve vicdan hürriyetinin de teminatıdır.Geçmiş fıkhının ceza dışında buna verdiği bir cevap yoktur. Ceza,aşikar hale gelen suçlar içindir,açığa çıkmayanlar için fıkhın söyleyeceği bir şey yoktur. İşte şeffaflık, özgür basın bu tip suçlar gizli ve cezasız kalmasın diye ihdas edilmiş mekanizmalardır. Oysa Şankıti'nin deyimiyle; İslam dünyası hala ahlakiliği yöneticinin bireysel vicdanındaki ahlaki bağlılık alanından alıp, toplumsal alandaki kanuni bağlayıcılık alanına çıkaramamıştır.Ahlaklı yönetim yasal bir zorunluluk ve kuşatıcılık değil, yöneticinin merhamet ve vicdanına bırakılmıştır.Yöneticinin isterse ahlaklı davranacağı bir yönetim biçiminde üstün olan hukuk değil, keyfiliktir.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere fitneden sakınma korkusuyla hem bir siyaset fıkhı oluşturulamamış, hem de daha büyük bir fitnenin kapısı aralanarak zalim yöneticilerin otoritesi meşrulaştırılmıştır. Din- siyaset ilişkilerinin doğru bir temele oturtulmaması, geçmişin otoritelerini kutsama ve düşüncelerini dinleştirme yolunu açmış, bugünü düne tutsak eden, aklı dünde donduran bir yaklaşım tarzını hakim hale getirmiştir.İslam dünyasındaki gerilemenin, toplumdaki gerilimlerin, din- siyaset ilişkisinin bir çatışma alanına dönmesinin arkasındaki sebeplerden biri budur. Dünün aklıyla düşünmek, aklı dünde, bedeni bugünde olan şizofren,kararsız, kendi kendisiyle kavgalı, tatminsiz nesillerin yeşermesine neden olmuş,tarihsel olanla tarih üstü olan, din ile dün karıştırıldığı için bu dine şüphe olarak dönmüştür.İslam dünyası bu sorunu çözmediği müddetçe, içinde bulunduğu ataletten, gerilikten, akıl-beden, din ve yaşam kopukluğundan kurtulamayacaktır.

NELER SÖYLENDİ?
@
Av.İrfan SÖNMEZ

Av.İrfan SÖNMEZ

DİĞER YAZILARI Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu? 16-01-2022 11:21 Dokunulmazlık ve bölücülükle mücadele 13-01-2022 10:43 İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar 09-01-2022 10:09 Bir inşa ‘Kürdistan’ 06-01-2022 09:12 DİN, SİYASET VE DARBELER 03-01-2022 20:23 Kışın doğan güneşe aldanma! 01-01-2022 19:47 Demokrasinin Sigortası: Kuvvetler Ayrılığı 30-12-2021 09:51 KUMPAS MI GERÇEK Mİ? 28-12-2021 12:48 SİYASET KISSACILARI 26-12-2021 11:19 Kur Ayarlı Faiz 22-12-2021 19:31 Dindarlık nedir? 20-12-2021 10:45 YANGINA BİR BARDAK SU 17-12-2021 09:44 SÖMÜRGELEŞTİRME EKONOMİSİ 15-12-2021 10:49 TOPLUMLARIN KANSERİ 13-12-2021 09:47 SEFALETİNİ ALKIŞLAYAN BİR TOPLUM 12-12-2021 09:30 Yanlışta Direnmek 10-12-2021 08:52 Kavala,Demirtaş 09-12-2021 20:06 Emeviler gitti, Emevilik kaldı 01-12-2021 12:52 MIZRAKLARININ UCUNDAKİ NAS 28-11-2021 23:16 AKLA ÇAĞRI 26-11-2021 10:39 MUHALEFETİN ZORLUKLARI 21-11-2021 11:19 GERÇEKLİK DUYGUSUNU KAYBETMEK 21-11-2021 11:19 İNAT VE DEVLET 17-11-2021 12:42 TANRILAŞMA İHTİRASI 15-11-2021 14:29 DİNLE OYNAMAK 12-11-2021 10:05 BÖLÜCÜLÜK ÜZERİNDEN SİYASİ YARIŞ 09-11-2021 09:42 TEKFİR MİLLİYETÇİLİĞİ 08-11-2021 12:46 Bingöl, Elazığ ve İYİ Parti 08-11-2021 00:08 HALK İYİ OLURSA 05-11-2021 09:46 ETNİK SORUN ASLINDA NEDİR? 03-11-2021 12:43 TEZKERE 01-11-2021 10:26 GELİN İNSAN OLALIM 01-11-2021 10:25 ÇIKIŞ YOLU 28-10-2021 12:01 YARGI, SİYASET VE BÜYÜKELÇİLERİN AÇIKLAMASI 24-10-2021 21:23 BEN HER ŞEYİ BİLİRİM SİYASETİNİN SONU 23-10-2021 18:28 DİN VE MEDENİYET 22-10-2021 10:39 İki korku arasında kararsız seçmen 18-10-2021 04:33 İKTİDAR ÖZELEŞTİRİ YAPMALI 15-10-2021 10:13 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE DİKTA REJİMLERİ 14-10-2021 10:57 BİR HATIRANIN ANLATTIKLARI 11-10-2021 11:58 HALKA RAĞMEN Mİ? 09-10-2021 12:03 YENİ DESPOTİZMLER VE GÖNÜLLÜ KULLUK 09-10-2021 12:03 YERELLEŞME NEREYE GÖTÜRÜR? 04-10-2021 13:28 YENİ DESPOTİZMLER 01-10-2021 11:29 ETNİK PAZARLIK ETNİK BÖLÜNME DEMEKTİR 29-09-2021 11:47 SİYASAL İSLAM VE DİNDARLIK 25-09-2021 20:31 SORUNLARI ETNİKLEŞTİRMEK 24-09-2021 22:42 SURİYE'DE OLAN SURİYE'DE KALMAZ 22-09-2021 07:59 RÜŞVETİ BESLEYEN SOSYOLOJİ 20-09-2021 11:31 DİN VE DEMOKRASİ 16-09-2021 09:15 BİR ŞAMPİYONA VE TEŞEKKÜRÜ HAK EDENLER 14-09-2021 20:39 12 EYLÜL 12-09-2021 19:19 ERDOĞAN'IN ATTIĞI YEM 12-09-2021 19:19 TÜRKİYE DEĞİŞİM İSTİYOR 05-09-2021 18:32 SEÇİM BARAJI NİÇİN DÜŞÜRÜLDÜ 03-09-2021 11:10 ABDULLAH GÜL VE CUMHURBAŞKANLIĞI 02-09-2021 11:27 BİR BAŞARI HİKAYESİ, BİR VEFA ÖRNEĞİ VE AHMET UYGUR 31-08-2021 22:04 EDEPTEN PAYI OLMAYANIN... 28-08-2021 20:04 TALİBAN KİMİN ZAFERİ? 24-08-2021 10:11 İSLAM'A GÖRE MEŞRU HIRSIZLIK, MEŞRU RÜŞVET(!?) 22-08-2021 10:09 ŞEHİTLERİN EDEBİYATINI YAPMAK MI, SIKINTILARINI PAYLAŞMAK MI? 19-08-2021 13:34 TALİBAN VE İSLAM 18-08-2021 12:10 FELAKETLER VE SORUMLULUK 16-08-2021 18:37 IRKÇILIK MI, SIĞINMACI KÜSTAHLIĞI MI? 14-08-2021 12:05 DİNİ İÇİNDEN YIKMAK 10-08-2021 17:45 NEFSİMİN TÜRKİYE'Sİ, EGOMUN REJİMİ 04-08-2021 20:32 DİNİMİZ ONUN NE DEDİĞİ DEĞİL, ONDAN NE ANLADIĞIMIZDIR 30-07-2021 19:25 KÜRT SORUNU DEDİKLERİ 30-07-2021 19:24 GERÇEKLİK DUYGUSUNU KAYBETMEK 23-07-2021 10:54 NAZİZM’E GİDEN YOL 22-07-2021 09:49 SOPA SİYASETİ 19-07-2021 00:42 AKP'NİN İÇİNDEKİ HDP 15-07-2021 12:37 OTOKRASİYE GİDEN YOL, 15 TEMMUZ 13-07-2021 10:05 İSİMLER VE KADERLER-GERÇEK BİR HİKÂYE 11-07-2021 22:54 AKP'YE HDP'DEN KATILIM 10-07-2021 20:25 SİYASİ PUTPERESTLİK 09-07-2021 10:47 PARTİLİ CB SİSTEMİNİN İFLASI 07-07-2021 00:12 AKŞENER'İN AÇTIĞI KAPI: TİKSİNDİRİCİ BORÇ 05-07-2021 10:39 BİR RENGİMİZ ALEVİ, BİR RENGİMİZ TÜRKMEN’DİR 04-07-2021 18:57 YOKSUL DEĞİL, YOLUNAN ÜLKEYİZ 02-07-2021 09:35 HİTLER’LEŞME POTANSİYELİ 01-07-2021 08:46 BOYUN EĞME DİNİ 28-06-2021 09:36 LİDERLER VE ÇEVRELERİ 27-06-2021 11:02 EMEVİLİK HALA YAŞIYOR 25-06-2021 18:07 HDP'YE SALDIRIYI DOĞRU OKUMAK 19-06-2021 08:41 15 TEMMUZ'A ESİR DÜŞMEK 16-06-2021 11:51 KALEM NAMUSTUR, SATILMAZ 11-06-2021 21:20 HERKESİN BİLDİĞİ SIR 09-06-2021 11:15 DÜNÜN FIKHI BUGÜNÜN SİYASETİ 05-06-2021 20:48 CAMİLER KİN ALANI DEĞİL, DİN ALANIDIR 03-06-2021 12:49 FETİH VE BİRLİK 30-05-2021 12:11 EY MUHALEFET, SİZ ÜLKEYİ YÖNETEMEZSİNİZ 28-05-2021 13:44 MİLLETİN SİYASETİ YERİNE İKBAL SİYASETİ 27-05-2021 19:07 ADALETSİZLİĞE KALKAN ELLER 26-05-2021 11:55 ÇÜNKÜ KORKUYORLAR 23-05-2021 11:57 KRAL ÇIPLAK 21-05-2021 23:30 Müslüman Duyarlılığı mı, Siyasi Duyarlılık mı? 16-05-2021 12:10 ÇÖZÜM DİNDE Mİ, DÜNDE Mİ, NASIL BİR DİN ALGISI? 13-05-2021 15:10 DOĞU TÜRKİSTAN, FİLİSTİN VE ÇİFTE STANDART 10-05-2021 14:54 Dünün Fıkhı Bu Günün Gerçekleri 05-05-2021 15:05 DİNİ CEZA HUKUKUNA İNDİRGEMEK 03-05-2021 15:36 HDP'yi Herkes Anladı, Kendi Kürdümüz Anlayamadı 01-05-2021 13:57 ALKOL YASAĞI 30-04-2021 11:43 BU CILIZ TEPKİ NİYE? 27-04-2021 13:43 Biden'ın Kararı, Soykırım Yalanı 25-04-2021 14:09 Milli Egemenlik yahut koyun olmak 23-04-2021 13:38 Dinle Aldatmak 21-04-2021 17:45 Bu Sistem Siyaseti Kandil'e Mahkum Eder 18-04-2021 11:38 İdeolojiler ve putlar 17-04-2021 12:28 Din-Siyaset İlişkisi 14-04-2021 08:29 KUVVETLER AYRILIĞI OLMAYINCA 10-04-2021 15:31 Öcalan'ın şartlı tahliyesi mümkün mü? 09-04-2021 11:33 Emevi-Arap Siyaset Kültürü 02-04-2021 10:18
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2150
 • 2Konyaspor2039
 • 3Hatayspor2135
 • 4Başakşehir FK2034
 • 5Adana Demirspor2134
 • 6Fenerbahçe2133
 • 7Beşiktaş2132
 • 8Alanyaspor2132
 • 9Gaziantep FK2131
 • 10Sivasspor2130
 • 11Fatih Karagümrük2130
 • 12Kayserispor2128
 • 13Galatasaray2127
 • 14Giresunspor2125
 • 15Antalyaspor2123
 • 16Göztepe2121
 • 17Kasımpaşa2121
 • 18Altay2118
 • 19Çaykur Rizespor2118
 • 20Yeni Malatyaspor2115
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu s
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son