DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AV. LEVENT ÇEŞME
AV. LEVENT ÇEŞME
Giriş Tarihi : 19-01-2021 17:35

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU UYUŞMAZLIKLARIN İNCELENMESİ VE YASA YOLLARI

Bu yazıda sigorta tahkim komisyonunun önüne gelen uyuşmazlıkların çözümü ve Komisyon kararlarına karşı yasal yollar incelenecektir.

UYUŞMAZLIĞIN İNCELENMESİ

Komisyona yapılan başvurular kural olarak dosya üzerinden incelenir. Ancak hakem/hakemlerce gerek görüldüğü takdirde duruşma yapılmasına da bir engel bulunmamaktadır. İnceleme kural olarak dosya üzerinden yapılacağı için ispata yönelik bütün belgelerin başvuru formunda eklenmesi gereklidir. 

Hakem uyuşmazlığın çözümü için bilirkişi raporu da alabilir; bu kapsamda çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, hakemlerin başvuracakları bilirkişi listesinden belirlenecek  bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verilebilir.

Bilirkişi görevlendirilmesine karar verilmesi halinde bu durum ara karar ile talepte bulunana bildirilir ve bilirkişi ücretini yatırması istenilir. Bilirkişi ücreti ara kararda bildirilen sigorta tahkim komisyonu hesabına yatırılması gereklidir.

Hakem/Hakemler, tarafların açık ve yazılı muvafakatleriyle uzatılmadığı sürece, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde uyuşmazlık hakkında karar vermeye mecburdur. Aksi halde, uyuşmazlık yetkili mahkemece halledilir.

Hakem/Hakemler inceleme sonunda uyuşmazlık hakkında verdikleri kararı Komisyon müdürüne tevdi eder ve müdür tarafından en geç üç iş günü içinde taraflara bildirilir. (SK. 30/16)

Beşbin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklara ilişkin karar kesin olduğu için kararın aslı, dosya ile birlikte Komisyon Müdürü tarafından Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır. (Yön 16/B-2)

Beşbin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklara itiraz hakkı bulunduğu için süresi içinde itiraz edilmezse süre bitiminde, itiraz edilmesi durumunda ise, itiraz hakem heyetinin kararından sonra Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır. (Yön 16/B-3)

Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 28 inci maddesinde düzenlenen aleniyet ilkesi sigorta hakemlerinin uyuşmazlığı incelemesi hakkında da uygulanır. (SK. 30/19)

KARARLARIN NİTELİĞİ VE YASA YOLLARI

Kanun koyucu uyuşmazlığın miktarına göre yasa yolu tanımıştır. Buna göre;

Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Bir başka deyişle itiraz yolu kapalıdır.

Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda bulunulmaması halinde karar kesinleşir ve karar icra edilebilir.

İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur. (SK 30/12).

İtiraz, Komisyon tarafından belirlenen itiraz başvuru formu doldurularak ve başvuru   ücretiyle aynı tutarda olan itiraz başvuru ücreti yatırılarak yapılır. Başvuru formuna başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge eklenmelidir. (SK 30/12, Yön 16/A-1)

İtiraz posta yolu ile yapılmış ise itirazın süresi içinde yapılıp yapılmadığının tespitinde PTT  kayıtları esas alınır.

İtirazın ön incelemesi itiraz yetkilisince yapılır. Yapılan incelemede, itirazın değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılırsa durum ilgiliye bildirilir ve yatırılan ücretin yüzde doksanı iade edilir.

İtiraz talebi münhasıran bu talepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelenir. İtiraz hakem heyeti, uyuşmazlığın taraflarına derhal bildirilir. (Yön. 16/A-2-3)

İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilir. İtiraz hakem heyeti kararını, Komisyon müdürüne tevdi eder ve müdür en geç üç iş günü içinde taraflara bildirilir. (SK. 30/16) Kararın aslı, dosya ile birlikte Komisyon Müdürü tarafından Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır. (Yön 16/B-2)

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesinin 23. fıkrasında, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun hükümlerinin sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulanacağı belirtilmiş, karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK'nın tahkim usulüne ilişkin tebligatı düzenleyen 438. maddesinde de, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tebligatın 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla hakem kararı kendisine verilen mahkeme, Hakem Kararının kendisine verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa da yazılı olarak tebliğ etmelidir. Her iki taraf hakkında da temyiz süresi ancak bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı temyiz yolu açıktır.

Kırk bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen karar ise kural olarak kesindir. Ancak, uyuşmazlığın miktarı kırk bin Türk Lirasının altındaki olsa dahi, tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin, tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi durumlarında her hâlükarda temyiz yolu açıktır. (SK 30/12)

Kanun yollarına ilişkin usûl ve esaslar hakkında Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu uygulanacağı için itiraz hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 6100 sayılı HMK uyarınca kanun yolarına başvurulabilecektir. 

Dört hafta boyunca sigorta tahkim komisyonu ve başvuru usulü kısaca incelenmeye çalışılmıştır. Başvurularda hak kaybı yaşanmaması için bu alanda uzman bir kişiden destek alınması önem arz etmektedir.

           

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA