DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Av.İrfan SÖNMEZ
Av.İrfan SÖNMEZ
Giriş Tarihi : 16-09-2021 09:15
Güncelleme : 16-09-2021 09:16

DİN VE DEMOKRASİ

Dinler ve mezhepler tarihçisi Şehristani; "Müslümanların en büyük ihtilafı, imamet(devlet başkanlığı) ile ilgilidir.İslam tarihinin hiç bir döneminde dini referanslarla imamet meselesinde çekilen kılıçlar, başka hiçbir meselede çekilmemiştir," der.

Bu doğru bir tespittir. Sonradan ortaya çıkan mezheplerin bile bir çoğu, siyasi uyuşmazlıkların itikadi bir hüviyete bürünmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle İslam mezhepleri incelenirken,onları yalnızca teolojik ve dinsel yapı olarak değil, aynı zamanda siyasal birer oluşum olarak ele almak gerekir.(M.Evkuran,Sunni Paradigmayı Anlamak. s.62.) Siyasetle dinin karıştırılması yahut dinin siyasete basamak yapılması hem kanlı boğuşmalara sebep olmuş, hem de dini parçalanmalara yol açmıştır.

Örnek Haricilik ile Şiiliktir.

Haricilik Hakem olayından, Şiilik, Hilafetin Hz.Ali'ye ait olmasından hareketle ortaya çıkmışlardır.

Bugün dahi, din üzerinden siyaset, toplumda gedikler açmaya devam etmektedir.

Dinin siyasete ne dediği, yahut dinin önerdiği herhangi bir siyasi modelin olup olmadığı açıklığa kavuşturulmadan din üzerinden yürütülen siyasi kavgaların sonlandırılması mümkün değildir.

İslam dünyası asırlarca Hilafetin diniliğini tartıştı. Halbuki Hilafet dünyevi bir kurumdu, Kuran'da da, Sünnette de onun gerekliliğine dair bir nas yoktu. Tarihin bir dönemine ait, hayatiyeti sosyal değişimle sınırlı bir hükümet biçiminin dinin bir sabitesi olması zaten mümkün değildi. Din, sosyal değişmelere bağlı konuların ucunu açık bırakıp, zamana, şartlara ve kültürlere bırakırken, yaradılış, tevhit,ibadet,ahiret gibi konuları değişmez ölçüler içinde vermiştir. Yani bir tarafta zamana bırakılan değişebilir bir alan, bir tarafta zamanla kayıtlı olmayan bir başka alan. Hangi siyasi model sorusunun cevabı, toplumların kültürel ve sosyolojik durumlarında, hangi ilkelerle sorusunun cevabı din ve yine toplumların kültürleri ile tarihi tecrübelerinde saklıdır.

Hilafet modeli Arap kültürünün ürünü, içeriği ise dini kurallar, Arap kültürü ve dönemin ihtiyaçlarının ürünüdür. İhtiyaçlar artıp değiştikçe yönetim biçimlerinin de buna bağlı olarak değişime uğrayacağı muhakkaktır. Değişen bir dünya,değişmeyen beşeri modellerle yönetilemez.

İslam toplumları hep bir İslam devleti ütopyası ile siyasi kavgalara sürülmüştür. O devlet modelinin nasıl olduğuna dair bugüne kadar ortaya konulmuş bir model yoktur. Öyle olduğu içindir ki, herkesin nasıl bir İslam devleti sorusuna verdiği cevap farklıdır. Tarih boyunca İslam alimlerinin birçoğunun yaptığı şey, mevcut durumu meşrulaştırmaktan ibarettir. Mesela zulme karşı olduğunu söyleyip zalim sultana biatı meşru görmüşlerdir. İktidarı zorla ele geçirenin hükümdarlığını onaylamışlardır.Birinde zulmü, ötekinde haksızlığı meşrulaştırmışlardır. Tek gerekçeleri fitne korkusudur. Bu korku, İslam'ın devlette aradığı en önemli unsurlarından adalet ile liyakati ketmetmelerine neden olmuştur.

Kafalarda içeriği, çerçevesi belirsiz bir İslam devleti hayali olunca devleti ele geçirmek de dini bir vecibe gibi görülmeye başlanmıştır.Siyasal İslam'ın çıkış noktası zaten bu, yani devletin gayri İslamiliğidir. Önce topluma bu kabul ettirilir, sonra da bu kabul üzerinden kitleler seferber edilir.

Ancak burada ciddi bir açmaz söz konusudur. Ehl-i Sünnet'e göre,yönetimi zorla ele geçirmiş olsa bile yöneticiye isyan eden Müslüman topluluğuna isyan etmiş gibidir. Keza,Sultana karşı huruç eden kimse sünnete muhalefet eden bir bidatçı olur.(Kamil Çakın,Cilt 8,Sayı 24 sayfa 19) İbni Teymiye daha da ileri giderek, zalim bir hükümdarla geçen altmış yılın hükümdarsız geçen bir geceden daha üstün ve tercih edilir olduğuna dair bir hadis aktarır.Yönetime bakışta bu ölçüler esas alındığında zorba,adil, hırsız, namuslu,laik,anti laik,komünist,faşist ayırmadan hiçbir yönetim ve yöneticiye başkaldırmamak, onu olduğu gibi kabul etmek gerekir. Başkaldırı yasaklanınca onun tabii sonucu olarak muhayyel bir İslam devleti için huruç etmenin meşruiyeti de ortadan kalkmış olur.Bu yüzden tarih boyunca yönetim makamının uygun olmayan kişilerce işgal edilmiş olması, Ehl-i Sünnet düşünürlerinin hoşnutsuzluklarını ifade dışında, yönetimlere bağlılıklarını değiştirmemiştir.(Evkuran,s.116) Bu husus İslamcılık siyaseti yapanlar tarafından hep gözardı edilmiştir.

Peygamberimiz döneminde Habeşistan Kralı Hıristiyan ama adil olduğu için, onun buyruğu ile 15/16 Müslüman Habeşistan'a hicret etmişti. Mekkeli müşrikler bu Müslümanları geri istemişler, adil bir hükümdar olarak Necaşi bunu kabul etmemişti. Peygamberimizin, Devlet küfürle ayakta durur, zulümle ayakta durmaz sözünün tabloluk çapta bir ifadesidir bu.Hadis, yönetimde esas olanın adalet olduğunu vurgular.

İslam'ın devlette aradığı, toplumsal meşruiyet yani halkoyu ile gelmek, adalet, liyakat ve ahlaklı yönetim gibi hususlardır. Son dönemin önemli alimlerinden Şankıti de aynı görüştedir: "Yönetimin eşitlik, rıza ve sözleşmeye dayalı olarak insanlar arasında şura ile tesis edilmesi gerektiğini söyler.(İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz, s.98) Şurayı bugünkü şekliyle seçim olarak güncelleştirmek mümkündür.

Günümüzde Müslümanların enerjilerini iç kavgalarla harcamalarının en önemli nedenlerinden biri bu din- siyaset, din-devlet ilişkisinin günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde vuzuha kavuşturulmamış olmasıdır.

Ürkek de olsa İslam dünyasında demokrasiyi İslam'a en uygun yönetim biçimi olarak takdim eden çalışmalar çoğalmıştır. Şankıti, El Cabiri, Hasan Hanefi, Kevakibi, bizde Mustafa Çevik gibi isimler buna örnek gösterilebilir. Şankıti, demokrasiyi İslam'a uygun siyaset biçimi saymanın ötesine geçerek, geçmiş fakihlerin Müslümanların başına geçen kişinin Müslüman olması şartının günümüzde artık anlamını yitirdiğini belirterek şunları söylüyor:"Kadim siyaset fıkhında devletin başına geçen kişinin Müslüman olması şartının kendi dönemi itibarıyla sahih ve maslahata uygun olduğu söylenebilir.Fakat bu içtihadı daimi bir hükme dönüştüren herhangi bir nas yoktur.Devlet yöneticiliği günümüzde büyük ölçüde kişisel eğilimlerden soyutlanarak yasalara bağlandığından artık devlet başkanlığı için bu şartı ileri sürmek,başta adalet ve eşitlik olmak üzere İslam'ın siyasi değerleri ile örtüşmez."(İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz,s.142) Şankıti bu ileri ve cesur çıkışı ile nassın değil, geçmişin sosyal-kültürel ve siyasal şartlarının ürünü olan hükümlerin dini bir nas gibi bugüne taşımanın yanlışlığına işaret eder.

İslam, devleti görmeyen bir din değildir, ancak o devlete değil insana konuşur.Ona adaleti, ahlaklı yönetimi,liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, rızayı,şurayı tavsiye eder.İslam'da devletin modeli yoktur, devlet yönetecek insanlara nasıl yöneteceklerine dair ölçü ve tavsiyeler vardır. Bu ölçüler modelleştirildiğinde İslam'a en yakın yönetim biçiminin demokratik yönetim biçimi olduğunu söylemek mümkündür.

NELER SÖYLENDİ?
@
Av.İrfan SÖNMEZ

Av.İrfan SÖNMEZ

DİĞER YAZILARI İki korku arasında kararsız seçmen 18-10-2021 04:33 İKTİDAR ÖZELEŞTİRİ YAPMALI 15-10-2021 10:13 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE DİKTA REJİMLERİ 14-10-2021 10:57 BİR HATIRANIN ANLATTIKLARI 11-10-2021 11:58 HALKA RAĞMEN Mİ? 09-10-2021 12:03 YENİ DESPOTİZMLER VE GÖNÜLLÜ KULLUK 09-10-2021 12:03 YERELLEŞME NEREYE GÖTÜRÜR? 04-10-2021 13:28 YENİ DESPOTİZMLER 01-10-2021 11:29 ETNİK PAZARLIK ETNİK BÖLÜNME DEMEKTİR 29-09-2021 11:47 SİYASAL İSLAM VE DİNDARLIK 25-09-2021 20:31 SORUNLARI ETNİKLEŞTİRMEK 24-09-2021 22:42 SURİYE'DE OLAN SURİYE'DE KALMAZ 22-09-2021 07:59 RÜŞVETİ BESLEYEN SOSYOLOJİ 20-09-2021 11:31 DİN VE DEMOKRASİ 16-09-2021 09:15 BİR ŞAMPİYONA VE TEŞEKKÜRÜ HAK EDENLER 14-09-2021 20:39 12 EYLÜL 12-09-2021 19:19 ERDOĞAN'IN ATTIĞI YEM 12-09-2021 19:19 TÜRKİYE DEĞİŞİM İSTİYOR 05-09-2021 18:32 SEÇİM BARAJI NİÇİN DÜŞÜRÜLDÜ 03-09-2021 11:10 ABDULLAH GÜL VE CUMHURBAŞKANLIĞI 02-09-2021 11:27 BİR BAŞARI HİKAYESİ, BİR VEFA ÖRNEĞİ VE AHMET UYGUR 31-08-2021 22:04 EDEPTEN PAYI OLMAYANIN... 28-08-2021 20:04 TALİBAN KİMİN ZAFERİ? 24-08-2021 10:11 İSLAM'A GÖRE MEŞRU HIRSIZLIK, MEŞRU RÜŞVET(!?) 22-08-2021 10:09 ŞEHİTLERİN EDEBİYATINI YAPMAK MI, SIKINTILARINI PAYLAŞMAK MI? 19-08-2021 13:34 TALİBAN VE İSLAM 18-08-2021 12:10 FELAKETLER VE SORUMLULUK 16-08-2021 18:37 IRKÇILIK MI, SIĞINMACI KÜSTAHLIĞI MI? 14-08-2021 12:05 DİNİ İÇİNDEN YIKMAK 10-08-2021 17:45 NEFSİMİN TÜRKİYE'Sİ, EGOMUN REJİMİ 04-08-2021 20:32 DİNİMİZ ONUN NE DEDİĞİ DEĞİL, ONDAN NE ANLADIĞIMIZDIR 30-07-2021 19:25 KÜRT SORUNU DEDİKLERİ 30-07-2021 19:24 GERÇEKLİK DUYGUSUNU KAYBETMEK 23-07-2021 10:54 NAZİZM’E GİDEN YOL 22-07-2021 09:49 SOPA SİYASETİ 19-07-2021 00:42 AKP'NİN İÇİNDEKİ HDP 15-07-2021 12:37 OTOKRASİYE GİDEN YOL, 15 TEMMUZ 13-07-2021 10:05 İSİMLER VE KADERLER-GERÇEK BİR HİKÂYE 11-07-2021 22:54 AKP'YE HDP'DEN KATILIM 10-07-2021 20:25 SİYASİ PUTPERESTLİK 09-07-2021 10:47 PARTİLİ CB SİSTEMİNİN İFLASI 07-07-2021 00:12 AKŞENER'İN AÇTIĞI KAPI: TİKSİNDİRİCİ BORÇ 05-07-2021 10:39 BİR RENGİMİZ ALEVİ, BİR RENGİMİZ TÜRKMEN’DİR 04-07-2021 18:57 YOKSUL DEĞİL, YOLUNAN ÜLKEYİZ 02-07-2021 09:35 HİTLER’LEŞME POTANSİYELİ 01-07-2021 08:46 BOYUN EĞME DİNİ 28-06-2021 09:36 LİDERLER VE ÇEVRELERİ 27-06-2021 11:02 EMEVİLİK HALA YAŞIYOR 25-06-2021 18:07 HDP'YE SALDIRIYI DOĞRU OKUMAK 19-06-2021 08:41 15 TEMMUZ'A ESİR DÜŞMEK 16-06-2021 11:51 KALEM NAMUSTUR, SATILMAZ 11-06-2021 21:20 HERKESİN BİLDİĞİ SIR 09-06-2021 11:15 DÜNÜN FIKHI BUGÜNÜN SİYASETİ 05-06-2021 20:48 CAMİLER KİN ALANI DEĞİL, DİN ALANIDIR 03-06-2021 12:49 FETİH VE BİRLİK 30-05-2021 12:11 EY MUHALEFET, SİZ ÜLKEYİ YÖNETEMEZSİNİZ 28-05-2021 13:44 MİLLETİN SİYASETİ YERİNE İKBAL SİYASETİ 27-05-2021 19:07 ADALETSİZLİĞE KALKAN ELLER 26-05-2021 11:55 ÇÜNKÜ KORKUYORLAR 23-05-2021 11:57 KRAL ÇIPLAK 21-05-2021 23:30 Müslüman Duyarlılığı mı, Siyasi Duyarlılık mı? 16-05-2021 12:10 ÇÖZÜM DİNDE Mİ, DÜNDE Mİ, NASIL BİR DİN ALGISI? 13-05-2021 15:10 DOĞU TÜRKİSTAN, FİLİSTİN VE ÇİFTE STANDART 10-05-2021 14:54 Dünün Fıkhı Bu Günün Gerçekleri 05-05-2021 15:05 DİNİ CEZA HUKUKUNA İNDİRGEMEK 03-05-2021 15:36 HDP'yi Herkes Anladı, Kendi Kürdümüz Anlayamadı 01-05-2021 13:57 ALKOL YASAĞI 30-04-2021 11:43 BU CILIZ TEPKİ NİYE? 27-04-2021 13:43 Biden'ın Kararı, Soykırım Yalanı 25-04-2021 14:09 Milli Egemenlik yahut koyun olmak 23-04-2021 13:38 Dinle Aldatmak 21-04-2021 17:45 Bu Sistem Siyaseti Kandil'e Mahkum Eder 18-04-2021 11:38 İdeolojiler ve putlar 17-04-2021 12:28 Din-Siyaset İlişkisi 14-04-2021 08:29 KUVVETLER AYRILIĞI OLMAYINCA 10-04-2021 15:31 Öcalan'ın şartlı tahliyesi mümkün mü? 09-04-2021 11:33 Emevi-Arap Siyaset Kültürü 02-04-2021 10:18
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Fenerbahçe919
 • 3Beşiktaş917
 • 4Fatih Karagümrük917
 • 5Galatasaray917
 • 6Hatayspor816
 • 7Altay915
 • 8Konyaspor914
 • 9Alanyaspor814
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Kayserispor811
 • 12Gaziantep FK811
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu s
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son